PATVIRTINTA
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos
tarybos 2022 m. kovo 31 d. posėdyje
protokolu Nr. 13-2

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJOS DIREKTORIAUS RINKIMŲ
VIEŠO KONKURSO BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos (toliau – Kolegija) direktoriaus (toliau – Direktorius) rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo, paskelbimo ir vykdymo tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos statuto nuostatomis.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

Pretendentas – asmuo, pateikęs prašymą dalyvauti viešame konkurse Kolegijos direktoriaus pareigoms eiti.

Kandidatas – pretendentas, atitinkantis nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, kurio tinkamumą kandidatuoti į Kolegijos direktoriaus pareigas patvirtina Akademinė taryba, laikantis šiame Apraše nustatytos tvarkos.

Išrinktasis direktorius – Kandidatas, laimėjęs Konkursą į Kolegijos direktoriaus pareigas.

Pareiškiniai dokumentai – dokumentai, išvardinti šio Aprašo 11 punkte, kuriuos turi pateikti kiekvienas Pretendentas, norintis dalyvauti konkurse.

Konkursas – Kolegijos tarybos paskelbtas Kolegijos direktoriaus rinkimų viešas konkursas, įskaitant paskelbimą apie šį konkursą, Pretendentų dokumentų priėmimą, atitikties kvalifikaciniams reikalavimams nustatymą, konkurso vykdymą ir konkurso laimėtojo nustatymą.

4. Kolegijos direktoriaus rinkimai grindžiami teisėtumo, viešumo, nešališkumo, skaidrumo, sąžiningumo, lygiateisiškumo ir akademinės laisvės principais.

II SKYRIUS
REIKALAVIMAI PRETENDENTUI Į KOLEGIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS

5. Pretendentas į Kolegijos direktoriaus pareigas turi būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis mokslo arba meno daktaro laipsnį arba yra pripažintas menininkas, kuris turi ne mažesnę kaip 5 metų pedagoginio ir 5 metų vadybinio darbo patirtį, mokantis valstybinę kalbą ir vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų), susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais švietimą, mokslą ir studijas, darbo santykius, viešųjų įstaigų veiklą.

6. Laikoma, kad asmuo yra nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis atitinka visus žemiau išvardintus reikalavimus:

6.1. jo elgesys atitinka akademinės etikos vertybes – akademinio sąžiningumo, intelektinės nuosavybės apsaugos principus;

6.2. nėra įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs nusikalstamą veiką;

6.3. nebuvo atleistas iš tarnybos ar darbo už drausmės pažeidimus;

6.4. nepiktnaudžiauja alkoholiu, nevartoja narkotikų, psichotropinių ar toksinių medžiagų.

III SKYRIUS
KONKURSO PASKELBIMAS, PRETENDENTŲ DOKUMENTŲ REGISTRAVIMAS BEI TVIRTINIMAS KANDIDATAIS

7. Viešą konkursą Kolegijos direktoriaus pareigoms eiti 5 metų kadencijai skelbia Kolegijos taryba (toliau – Taryba) esant laisvai Kolegijos direktoriaus pareigybei.

8. Viešo konkurso organizavimo procedūra apima:

8.1. konkurso paskelbimą ir Pretendentų, pageidaujančių dalyvauti konkurse, dokumentų priėmimą ir registravimą;

8.2. Pretendentų atitikties šio Aprašo 5 ir 6 punktuose nustatytiems reikalavimams vertinimą;

8.3. viešus rinkimus ir rinkimų rezultatų paskelbimą.

9. Taryba skelbia viešą konkursą Kolegijos direktoriaus pareigoms eiti Kolegijos tinklapyje www.vtdko.lt nustatydama 27 kalendorinių dienų terminą Pretendentų dokumentams priimti. Kolegijos tinklapyje skelbiamas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašas ir jo priedai.

10. Skelbimo tekste (toliau – Skelbimas) (1 priedas) apie viešą konkursą Kolegijos direktoriaus pareigoms eiti nurodoma: Kolegijos pavadinimas, pareigybės pavadinimas, kadencijos trukmė, keliami kvalifikaciniai reikalavimai, pareiginės algos koeficientas, Pareiškinių dokumentų pateikimo tvarka ir terminas, kontaktai pasiteiravimui.

11. Pretendentai iki Skelbime nurodytos datos ir valandos pateikia šiuos dokumentus:

11.1. prašymą, adresuotą Kolegijos Tarybos pirmininkui, dalyvauti Konkurse (2 priedas);

11.2. gyvenimo aprašymą (3 priedas);

11.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įteisintą mokslo arba meno daktaro laipsnio arba pripažinto menininko statuso suteikimą liudijančio dokumento kopiją;

11.4. pedagoginio ir vadybinio darbo patirtį pagrindžiančių dokumentų kopijas;

11.5. nepriekaištingos reputacijos ir interesų konflikto atskleidimo deklaraciją (4 priedas) ir sutikimą Pretendento asmens duomenų, susijusių su dalyvavimu viešame konkurse Kolegijos direktoriaus pareigoms eiti, tvarkymui (5 priedas);

11.6. veiklos Kolegijoje programą 5 metams (iki 4 A4 formato puslapių). Programa pateikiama atskirame užklijuotame voke, kuris įdedamas į bendrą voką kartu su kitais Pareiškiniais dokumentais;

11.7. kitus dokumentus, kuriuos, Pretendento nuomone, tikslinga pateikti.

12. Pretendentų Pareiškinių dokumentų pateikimo tvarka:

12.1. Pareiškiniai dokumentai gali būti pateikiami asmeniškai, siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasiuntinių paslaugų teikėjo Skelbime nurodytu adresu. Pareiškiniai dokumentai turi būti gauti Kolegijoje ne vėliau kaip iki Skelbime nurodytos datos ir valandos. Gauti Pretendentų dokumentai priimami ir registruojami Kolegijos Personalo skyriuje, 103 kab. adresu Antakalnio g. 54, Vilnius užpildant Pretendentų Pareiškinių dokumentų registrą (6 priedas);

12.2. pateikiamus (siunčiamus) dokumentus Pretendentai adresuoja: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos direktoriaus rinkimų konkursui ; gauti vokai su Pretendentų dokumentais registruojami, ant jų nurodant gavimo datą ir laiką;

12.3. dokumentai turi būti pateikiami užklijuotame voke, ant voko klijavimo linijos pasirašius dokumentus Pretendentui;

12.4. šio Aprašo 11.6. punkte nurodyta veiklos Kolegijoje programa pateikiama užklijuotame voke, ant kurio užrašoma ,, Pretendento į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos direktoriaus pareigas (vardas, pavardė) veiklos programa 5 metams“ ant voko klijavimo linijos pasirašius dokumentus Pretendentui;

12.5. Pretendentas negali pateikti dokumentų dalimis, pakeisti pateiktų dokumentų kitais;

12.6. pasibaigus Skelbime nurodytam terminui, Pretendentų Pareiškiniai dokumentai nepriimami. Pareiškiniai dokumentai, kurie buvo įteikti paštui (pasiuntinių paslaugų teikėjui) paskutinę termino dieną ir ant voko yra tai patvirtinantis pašto (pasiuntinių teikėjo) spaudas, laikomi pateiktais laiku, jei Pareiškiniai dokumentai gauti Kolegijoje iki Pretendentų vokų atplėšimo;

12.7. Pretendentų vokus su Pareiškiniais dokumentais konfidencialiai saugo Personalo skyriaus vadovas.

13. Pasibaigus Pareiškinių dokumentų pateikimo terminui, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Tarybos sekretorius kartu su Personalo skyriaus vadovu atplėšia Pretendentų vokus, formaliai įvertina, ar pateikti visi privalomi Pareiškiniai dokumentai, ir surašo Pareiškinių dokumentų vertinimo aktą (7 priedas). Pareiškiniai dokumentai perduodami Tarybos sekretoriui. Pretendentai, kurie nepateikė visų reikalaujamų Pareiškinių dokumentų, toliau konkurse nedalyvauja. Apie tai Pretendentai Personalo skyriaus vadovo informuojami pateiktame prašyme (2 priedas) nurodytu el. pašto adresu.

14. Tarybos sekretorius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo Skelbime apie Konkursą nurodyto dokumentų pateikimo termino pabaigos, pateikia Kolegijos Akademinės tarybos pirmininkui Pretendentų sąrašą (8 priedas), sudarytą abėcėlės tvarka ir Pretendentų Pareiškinius dokumentus. Vokai su Pretendentų veiklos programomis Akademinės tarybos pirmininkui neperduodami, jie saugomi Tarybos sekretoriaus.

15. Akademinės tarybos pirmininkas per protingą terminą organizuoja Akademinės tarybos posėdį, kurio metu Akademinė taryba įvertina ir pateikia siūlymus Kolegijos tarybai dėl Pretendentų tinkamumo (netinkamumo) eiti Kolegijos direktoriaus pareigas, atsižvelgiant į šio Aprašo 5 ir 6 punktuose nustatytus reikalavimus bei pateikia Tarybai protokolo išrašą dėl atitinkamų siūlymų.

16. Kolegijos tarybos pirmininkas šaukia Tarybos posėdį Kandidatų patvirtinimui.

17. Tarybai patvirtinus pateiktus Tarybai siūlymus dėl Pretendentų tinkamumo eiti Kolegijos direktoriaus pareigas, Pretendentai tampa Kandidatais dalyvauti konkurse eiti Kolegijos direktoriaus pareigas.

18. Jeigu Akademinės tarybos narys yra Pretendentas eiti Kolegijos direktoriaus pareigas, jis turi nusišalinti nuo Pretendentų tinkamumo (netinkamumo) vertinimo ir siūlymų priėmimo.

19. Kandidatų sąrašą, jų Pareiškinius dokumentus Tarybai perduoda Akademinės tarybos pirmininkas, o Kandidatų veiklos programas Kolegijos tarybos pirmininkui perduoda Kolegijos tarybos sekretorius. Vokai su Kandidatų veiklos programomis atplėšiami tik Kolegijos tarybos posėdyje, kuriame renkamas direktorius.

20. Jeigu Pretendentas neatitinka šio Aprašo 5 ir 6 punktuose nurodytų reikalavimų eiti direktoriaus pareigas, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki rinkimų dienos Pretendento prašyme nurodytu el. paštu Tarybos sekretorius išsiunčia Tarybos pirmininko pasirašytą argumentuotą pranešimą Pretendentui apie jo neatitikimą nustatytiems reikalavimams. Kandidatams, atitinkantiems aukščiau nurodytus reikalavimus, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki rinkimų dienos Kandidato prašyme nurodytu el. pašto adresu Tarybos sekretorius išsiunčia Tarybos pirmininko pasirašytą pranešimą apie atitikimą nustatytiems reikalavimams, informaciją apie Konkurso datą, vietą ir laiką.

21. Patvirtintas Kandidatų sąrašas viešai skelbiamas Kolegijos interneto svetainėje (kandidato vardas, pavardė, darbovietė, einamos pareigos).

22. Kandidatas į Kolegijos direktoriaus pareigas gali atšaukti savo kandidatūrą iki paskelbtos rinkimų datos.

IV SKYRIUS
DIREKTORIAUS RINKIMŲ TVARKA

23. Kolegijos direktorių Taryba renka uždarame posėdyje.

24. Kolegijos tarybos posėdis dėl direktoriaus rinkimų yra teisėtas, jei jame dalyvauja ir balsuoja ne mažiau kaip 3/5 (trys penktadaliai) visų Kolegijos tarybos narių.

25. Rinkimai prasideda ir baigiasi tą pačią dieną.

26. Rinkimų procedūra:

26.1. Konkursas vyksta kviečiant atskirai po vieną Kandidatą abėcėlės tvarka.

26.2. Kiekvienas Kandidatas posėdyje pristato savo parengtą Kolegijos veiklos programą 5 metams. Pristatymui skiriama ne daugiau kaip 10 minučių. Kandidatas, pristatęs veiklos programą, atsako į Tarybos narių klausimus.

27. Tarybos posėdyje dalyvauja tik Tarybos nariai, Tarybos sekretorius ir tuo metu Kolegijos veiklos programos pristatymui pakviestas Kandidatas.

28. Direktorius renkamas atviru balsavimu.

29. Jeigu Kandidatas eiti Kolegijos direktoriaus pareigas yra Tarybos narys, Tarybos posėdyje kaip Tarybos narys jis nedalyvauja, o dalyvauja tik kaip Kandidatas, kai yra pakviečiamas pristatyti savo programą.

30. Balsavimo metu Tarybos nariai negali susilaikyti nuo sprendimo priėmimo ir turi aiškiai išreikšti savo poziciją dėl svarstomo Kandidato.

31. Į Tarybos posėdį atvykęs Kandidatas turi turėti jo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kandidatas, neatvykęs į posėdį, laikomas atsiėmusiu savo kandidatūrą neatsižvelgiant į nedalyvavimo priežastis.

32. Jeigu renkant direktorių per pirmąjį balsavimą nė vienas iš Kandidatų neišrenkamas, tame pačiame Tarybos posėdyje rengiamas pakartotinis balsavimas ir konkurse dalyvauja ne daugiau kaip du Kandidatai, per pirmąjį balsavimą surinkę daugiausia balsų. Jeigu pakartotinai balsuojant Direktorius neišrenkamas arba, jeigu Direktoriaus rinkimuose dalyvauja tik vienas kandidatas ir už jį per pirmąjį balsavimą balsavo mažiau kaip 3/5 Tarybos narių, Taryba per 7 darbo dienas skelbia naują viešą konkursą eiti Kolegijos direktoriaus pareigas.

33. Tarybos sprendimai įforminami protokole, kurį pasirašo Tarybos pirmininkas, sekretorius ir visi Tarybos nariai. Protokolas surašomas ir pasirašomas tą pačią Kolegijos tarybos uždaro posėdžio dieną.

34. Konkurso procedūrinius pažeidimus Kandidatai gali apskųsti per 2 darbo dienas po rinkimų rezultatų paskelbimo teikdami apeliaciją raštu Tarybai. Taryba gautą apeliaciją išnagrinėja per 3 darbo dienas.

35. Apie Kolegijos direktoriaus rinkimų rezultatus informuojami Kandidatai el. paštu. Rinkimų rezultatai paskelbiami viešai Kolegijos interneto svetainėje, Tarybos protokolo išrašas pateikiamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

V SKYRIUS
KOLEGIJOS DIREKTORIAUS TVIRTINIMAS

36. Su išrinktuoju direktoriumi Kolegijos tarybos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo per 5 darbo dienas po viešo rezultatų paskelbimo pasirašo terminuotą darbo sutartį.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37. Jeigu viešą konkursą laimėjęs Kandidatas iki darbo sutarties pasirašymo atsisako eiti Kolegijos direktoriaus pareigas arba iki nurodytos datos nepasirašo darbo sutarties, organizuojamas naujas viešas konkursas.

38. Visi Apraše neaptarti su Kolegijos direktoriaus rinkimais susiję procedūriniai klausimai sprendžiami Tarybos posėdyje.

39. Aprašas galioja iki Išrinktojo Kolegijos direktoriaus darbo funkcijų vykdymo pradžios.

____________________________





Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos
direktoriaus rinkimų viešo konkurso
būdu organizavimo tvarkos aprašo
1 priedas

SKELBIMO TEKSTAS

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos (toliau – Kolegija) taryba skelbia viešą konkursą laisvoms Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos direktoriaus pareigoms užimti penkerių metų kadencijai (pareiginės algos koeficientas 29, kadencijos pradžia – 2022 m. rugpjūčio 1 d.).

Reikalavimai Pretendentams:

- mokslo arba meno daktaro laipsnis arba turėti pripažinto menininko statusą;

- ne mažesnė kaip 5 metų pedagoginio ir 5 metų vadybinio darbo patirtis;

- mokėti valstybinę ir bent vieną iš šių užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų);

- Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių švietimą, mokslą ir studijas, darbo santykius, mokslo ir studijų sistemos sandarą, viešųjų įstaigų veiklą išmanymas.

Pretendento į VTDK direktoriaus pareigas veikla turi rodyti, kad jis suvokia Kolegijos misiją, puoselėja Kolegijos vertybes, yra motyvuotas rūpintis Kolegijos veiklos kokybe, plėtoti institucinius ryšius tarptautiniu, nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis ir turi žinių, patirties bei gebėjimų, reikalingų Kolegijos direktoriaus pareigoms vykdyti.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą, adresuotą Kolegijos tarybos pirmininkui, dalyvauti konkurse (pagal pateiktą formą);

2. gyvenimo aprašymą (pagal pateiktą formą);

3. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įteisintą mokslo arba meno daktaro laipsnio arba pripažinto menininko statuso suteikimą liudijančių dokumentų kopijas;

4. pedagoginio ir vadybinio darbo patirtį pagrindžiančių dokumentų kopijas;

5. nepriekaištingos reputacijos ir interesų konflikto atskleidimo deklaraciją (pagal pridedamą formą) ir sutikimą (pagal pridedamą formą) tvarkyti Pretendento asmens duomenis, susijusius su dalyvavimu viešame konkurse Kolegijos direktoriaus pareigoms eiti;

6. veiklos Kolegijoje programą 5 metams (iki 4 A4 formato puslapių). Programa pateikiama atskirame užklijuotame voke, ant voko klijavimo linijos pasirašius dokumentus teikiančiam asmeniui, kuri įdedama į bendrą voką kartu su Pareiškiniais dokumentais;

7. kitus dokumentus, kuriuos, Pretendento nuomone, tikslinga pateikti.

Pretendentų dokumentai gali būti įteikti asmeniškai, atsiųsti registruotu laišku arba per pasiuntinių paslaugų teikėjus. Dokumentai turi būti pateikiami užklijuotame voke, ant voko klijavimo linijos pasirašius dokumentus teikiančiam asmeniui. Dokumentai priimami ir registruojami nuo 2022 m. balandžio 4 d. iki 2022 m. balandžio 30 d. (įskaitytinai) kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 16.00 val.; penktadieniais nuo 9.00 val. iki 15.00 val. Kolegijos Personalo skyriuje 103 kab., Antakalnio g. 54, Vilnius. Vėliau gauti dokumentai nepriimami ir neregistruojami.

Informacija apie konkursą teikiama darbo dienomis nuo 9 iki 16 val., penktadieniais nuo 9.00 val. iki 15.00 val. (8 5) 234 35 16, (8 5) 234 1524.





Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos
direktoriaus rinkimų viešo konkurso
būdu organizavimo tvarkos aprašo
2 priedas

____________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė)

____________________________________________________________________________________
(kontaktiniai duomenys: adresas, telefonas, el. paštas)

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos
tarybos Pirmininkui

PRAŠYMAS

DĖL DALYVAVIMO VIEŠAME KONKURSE DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI

_____________________
(data)
Vilnius

Prašau leisti man dalyvauti konkurse Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos direktoriaus pareigoms eiti.

PRIDEDAMA:

 1. Gyvenimo aprašymas.... lapas (-ai).
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ..... lapas (-ai).
 3. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įteisintų mokslo arba meno daktaro laipsnio arba pripažinto menininko statuso suteikimą liudijančių dokumentų kopijos..... lapas (-ai).
 4. Pedagoginio ir vadybinio darbo patirtį pagrindžiančių dokumentų kopijos ...... lapas (-ai).
 5. Nepriekaištingos reputacijos ir interesų konflikto atskleidimo deklaracija .... lapas (-ai).
 6. Sutikimas tvarkyti Pretendento asmens duomenis .... lapas (-ai).
 7. Veiklos Kolegijoje programa 5 metams – užklijuotas vokas.
 8. Kiti dokumentai, Pretendento nuomone, reikalingi pateikti (nurodyti konkrečiai) .... lapas (-ai).

_____________________      __________________________________________
     (Parašas)                                                (Vardas, pavardė)                            





Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos
direktoriaus rinkimų viešo konkurso
būdu organizavimo tvarkos aprašo
3 priedas

PRETENDENTO Į VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS GYVENIMO APRAŠYMAS

Vardas
Pavardė
Gimimo data
Pilietybė

1. Asmeninė informacija

Kontaktai susisiekti:
Adresas
Telefonai  
 
Elektroninis paštas
Dabartinė darbovietė
(nurodyti visas)
Pavadinimas
Adresas
Pareigos
Laikotarpis
( Ši dalis pildoma, jei kandidatas dirba daugiau nei vienoje darbovietėje ) Pavadinimas
Adresas
Pareigos
Laikotarpis

2. Išsilavinimas

Aukštoji mokykla Pavadinimas Baigimo metai Specialybė / kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija
 
Mokslo laipsnis Pavadinimas Suteikimo metai Mokslo kryptis ir šaka
 
 
Pripažinto menininko statusas
Užsienio kalbų mokėjimas
(nurodyti kalbą ir kalbos lygmenį)
Kalba Supratimas Kalbėjimas Rašymas
 
 
 

4. Darbo patirtis

Ankstesnių darboviečių (institucijos, organizacijos pavadinimas, pareigos) Laikotarpis
 
 
 
 
 
 
 

5. Patirtis švietimo, mokslo, kultūros, verslo arba viešojo sektoriaus srityje

Sritis Patirtis (vertingiausi tos veiklos rezultatai, projektai, darbai ir kt.)
Švietimas
Mokslas
Kultūra
Verslas
Viešasis sektorius

6. Patirtis švietimo, mokslo ir studijų politikos formavimo bei mokslo ir studijų vadybos srityje

Sritis Patirtis (strateginių dokumentų rengimas, ekspertinio ir vadybinio darbo patirtis ir kt.)
Švietimo, mokslo ir studijų politikos formavimas
Mokslo ir studijų vadyba

7. Dalyvavimas visuomeninėje veikloje

Visuomeninės veiklos aprašymas Laikotarpis
 
 

Tvirtinu, kad pateikta visa informacija yra teisinga:

(Parašas)                                                (Vardas, pavardė)                            





Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos
direktoriaus rinkimų viešo konkurso
būdu organizavimo tvarkos aprašo
4 priedas

PRETENDENTO BŪTI KANDIDATU Į VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJOS DIREKTORIUS DEKLARACIJA DĖL NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS IR INTERESŲ KONFLIKTO ATSKLEIDIMO

2022-__-__

Aš, _______________________________________________, siekdamas (-a) tapti kandidatu (-e) į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos direktoriaus pareigas, patvirtinu, kad atitinku Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos statute ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos apraše įtvirtintus reikalavimus kandidatui.

Patvirtintu, kad mano elgesys atitinka Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos akademinės etikos kodekso normas https://vtdko.lt/images/VTDK/Studentams/Dokumetai/AKADEMINES_ETIKOS_KODEKSAS.pdf, nesu įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs (-iusi) nusikalstamą veiką, neturiu neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba nepasibaigusio laidavimo termino, nebuvau atleistas (-a) iš tarnybos ar darbo už darbo drausmės pažeidimą, už kituose įstatymuose keliamo nepriekaištingos reputacijos reikalavimo neatitiktį ar elgesio (etikos) normų pažeidimą arba nuo atleidimo yra praėję daugiau kaip penkeri metai ir nepiktnaudžiauju alkoholiu, nevartoju narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų.

Taip pat patvirtinu, kad tarp manęs ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos nėra interesų konflikto, t. y. nėra priežasčių, susijusių su mano šeima, politine ar pilietine priklausomybe, ekonominiais interesais ar su Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos turimais bendrais interesais, kurios kelia ar galėtų sukelių pavojų, kad aš negalėčiau nešališkai ir objektyviai priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su mano privačiais interesais.

Patvirtinu, kad per Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos direktoriaus rinkimus ar, jei mane išrinks Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos direktoriumi (-e), per direktoriaus kadenciją nustatęs (-usi), kad toks interesų konfliktas yra, atsiranda ar gali atsirasti, nedelsdamas (-a) apie jį pranešiu Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos tarybai (interesų konfliktui kilus ar išaiškėjus kadencijos laikotarpiu), o jei interesų konflikto faktas pasitvirtins, atsistatydinsiu iš Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos direktoriaus pareigų.

Siekdamas (-a) tapti kandidatu (-e) į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos direktoriaus pareigas, taip pat patvirtinu, kad toliau yra pateikti visi mano ryšiai su juridiniais asmenimis (narystė, pareigos ar kitoks dalyvavimas juridinio asmens veikloje)* per 5 metus iki šios deklaracijos pateikimo:

Juridinis asmuo

Pareigos

Veiklos pobūdis

 
 

Man yra žinoma, kad šioje deklaracijoje pateikta informacija bus skelbiama viešai.

_____________________      __________________________________________
     (Parašas)                                                (Vardas, pavardė)                            

* Ryšiai su juridiniais asmenimis suprantami taip, kaip jie apibūdinami Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme ir Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklėse.





Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos
direktoriaus rinkimų viešo konkurso
būdu organizavimo tvarkos aprašo
5 priedas

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

2022-__-__

Duomenų valdytojas – Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (toliau – VTDK), JAR kodas 111967673, elektroninio pašto adresas – info@vtdko.lt, telefoninio ryšio numeris (8 5) 234 1524.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai dap@vtdko.lt.

Jūsų, kaip Duomenų subjekto, pateiktus asmens duomenis VTDK tvarkys Pretendentų bei Kandidatų viešo konkurso būdu darbo vietai užimti, administravimo tikslu.

Duomenų šaltiniai: Jūsų pateikti asmens duomenys.

Duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai:

 • tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;
 • tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta VTDK taikoma teisinė prievolė.

Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teisės *:

 • gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo duomenimis;
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • tam tikrais atvejais, savo duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam“);
 • tam tikrais atvejais nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys;
 • tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
 • į duomenų perkeliamumą;
 • pateikti skundą asmens duomenų apsaugą prižiūrinčiai institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

*Pažymėtina, kad šios teisės nėra absoliučios, todėl gali būti ribojamos BDAR (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679) ar kitų įstatymų numatyta tvarka.

Asmens duomenų saugojimo terminai :

Išrinktojo direktoriaus – kandidato, laimėjusio konkursą į VTDK direktoriaus pareigas asmens byla saugoma 10 m. pasibaigus darbo santykiams, o darbo sutartis – 50 m. pasibaigus darbo santykiams. Kitų dokumentų, kuriuose yra darbuotojų asmens duomenų, saugojimo terminai nustatyti VTDK dokumentacijos plane.

Viešam konkurse dalyvavusio, bet nelaimėjusio viešą konkursą kandidato / pretendento, pateiktas gyvenimo aprašymas, kiti kvalifikaciją įrodantys dokumentai bei kiti pateikti dokumentai – 30 kalendorinių dienų pasibaigus viešam konkursui, išskyrus atvejus, jeigu viešo konkurso rezultatai yra apskundžiami, tuomet saugojimo terminas pratęsiamas iki ginčo dėl viešo konkurso rezultatų išsprendimo.

Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą galima rasti VTDK internetiniame puslapyje:

https://vtdko.lt/privatumo-politika ir

https://vtdko.lt/images/VTDK/dokumentai/AsmensDuomen%C5%B3TvarkymoTaisykl%C4%97s.pdf

Aš, _______________________________________________________ (vardas, pavardė, parašas), patvirtinu, kad sutinku / nesutinku (nereikalingą išbraukti), jog mano asmens duomenys būtų tvarkomi k andidatų bei pretendentų viešo konkurso būdu darbo vietoms užimti, administravimo tikslu.

Aš, ___________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas, data)

patvirtinu, kad aukščiau išvardintos sąlygos, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, man suprantamos ir mano pažymėtas pasirinkimas yra teisingas. Aš suprantu, kad savo pasirinkimą galiu bet kada keisti, kreipdamasis į VTDK duomenų apsaugos pareigūną.

Sutikimas pasirašomas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių vienas skirtas – Duomenų subjektui, kitas – Duomenų valdytojui.



Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos
direktoriaus rinkimų viešo konkurso
būdu organizavimo tvarkos aprašo
6 priedas

PRETENDENTŲ PAREIŠKINIŲ DOKUMENTŲ REGISTRAS

Eil. Nr.

Pretendento vardas,
pavardė

Pareiškinių dokumentų pateikimo data ir laikas

Pareiškinius dokumentus pateikusio asmens vardas, pavardė ir parašas

Pareiškinius dokumentus priėmusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas

Pareiškinių dokumentų pateikimo būdas (pateikta asmeniškai/ gauta registruotu laišku/pristatyta pasiuntinių paslaugų teikėjo)

 
 
 
 
 

____________________________





Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos
direktoriaus rinkimų viešo konkurso
būdu organizavimo tvarkos aprašo
7 priedas

PRETENDENTŲ PATEIKTŲ PAREIŠKINIŲ DOKUMENTŲ FORMALAUS VERTINIMO
AKTAS

Formalų Pretendentų pateiktų Pareiškinių dokumentų aktą surašė Kolegijos personalo skyriaus vadovė.......... ir Kolegijos tarybos sekretorė ...........

Pretendento vardas, pavardė Vandenis Pavandenis Pastabos
Gyvenimo aprašymas Yra / nėra
Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija Yra / nėra
Mokslo arba meno daktaro laipsnį ar pripažinto menininko statusą patvirtinantys dokumentai ir jų priedų kopijos Yra / nėra
Ne mažesnė kaip 5 metų pedagoginio ir 5 metų vadybinio darbo patirties dokumentų kopijos Yra / nėra
Nepriekaištingos reputacijos ir interesų konflikto atskleidimo deklaracija Yra / nėra
Veiklos VTDK programa artimiausiems 5 metams – užklijuotas vokas. Yra / nėra Vokas užklijuotas / neužklijuotas

Personalo skyriaus vadovė                    ____________                  ___________________________
                                                                    (Parašas)                                   (Vardas, pavardė)

Kolegijos tarybos sekretorė                  ____________                  ___________________________
                                                                  (Parašas)                                   (Vardas, pavardė)





Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos
direktoriaus rinkimų viešo konkurso
būdu organizavimo tvarkos aprašo
8 priedas

PRETENDENTŲ Į VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJOS
DIREKTORIAUS PAREIGAS SĄRAŠAS (ABĖCĖLĖS TVARKA)

Pretendentas (vardas, pavardė) Mokslo arba meno daktaro laipsnis arba pripažinto menininko statusas Ne mažesnė kaip 5 metų pedagoginio darbo patirtis Ne mažesnė 5 metų vadybinio darbo patirtis
 
 

Personalo skyriaus vadovė                    ____________                  ___________________________
                                                                    (Parašas)                                   (Vardas, pavardė)